Kangasalan Kisa ry Jäsenrekisterin rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI

Kangasalan Kisa ry jäsenrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Kangasalan Kisa r.y., Kuohunharjuntie 51 A 1, 36200 KANGASALA

REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT

Jäsentietojen ylläpito: seuran jäsenrekisteri vastaava Tiia Peltokorpi +358 50 063 3331, sähköposti tiia.peltokorpi@kangasalankisa.fi

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

  • jäsenmaksujen laskutus
  • osto- ja matkalaskujen maksatus
  • jäsenten edunvalvonta ja palveluiden tarjonta
  • jäsenviestintä: jäsentiedotteet ja markkinoinnin salliville urheilullinen suoramarkkinointi

KUVAUS REKISTERÖIDYISTÄ

Kangasalan Kisa r.y:n jäsenet sekä sidosryhmät, joille lähetetään säännöllisesti postia tai tarjotaan palveluja.

JÄSENREKISTERIIN TALLETETTAVAT TIEDOT (kaikissa tapauksissa ei välttämättä tallenneta kaikkia tietoja)

Seloste koskee jäsenistöä, pelaajia, vanhempia, huoltajia sekä muita toiminnassa läheisesti mukana olevia henkilöitä

Perustiedot:

etu- ja sukunimet
osoite
puhelinnumerot
sähköpostiosoite
henkilötunnus
syntymäaika
sukupuoli

erityisruokavalio

tilinumero

tehtävä jaostossa

Jäsenrekisterin tiedot:

Jaosto
Liittymisvuosi

JÄSENTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Säännönmukainen jäsentietojen luovuttaminen:

Jäsenpalveluiden tarjoajille palveluiden toimittamiseksi tarpeelliset tiedot

Tietojen luovuttaminen suoramarkkinointiin:

Suoramarkkinointiin luovutetaan jäsenrekisteri vastaavan toimesta jokaiseen tapaukseen kirjallisesti erikseen antamalla luvalla tietoja vain, jos asianomainen ei ole sitä kieltänyt. Henkilörekisterilain 19 §:n 2 momentin mukaan henkilörekisteristä saa luovuttaa tietoja suoramainontaan, etämyyntiin, tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinointitutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa luovuttamista ja jos on ilmeistä, että rekisteröity tietää tällaisesta tietojen luovuttamisesta.

Tietojen siirto Euroopan Unionin ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Tietojen luovutus:

Tietoja luovutetaan vain tapauskohtaisesti seuran pääsihteerin erillisellä kirjallisella luvalla. Tämä Kangasalan Kisa ry:n jäsenrekisterin rekisteriseloste annetaan tarvittaessa tietojen saajalle tietojen luovutuksen yhteydessä.

REKISTERÖIDYN KIELTO‑OIKEUS

Jäsen voi ilmoittaa luovutus‑ tai käsittelykiellosta joko kirjallisesti tai puhelimitse rekisteriä hoitavalle henkilölle.

REKISTERITIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Jäsenrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentie­tojen käyttöä valvotaan. Rekisterinkäyttäjillä on henkilökohtai­set käyttäjätunnukset ja salasanasuojaus.

REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

Henkilötietolaki 26 §. Jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

TIEDON KORJAAMINEN

Henkilörekisterilaki 29 §. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma‑aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut henkilötieto.

Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeudesta kiel­täydytään, jäsenelle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkais­tavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitä­jälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaami­seksi tulee ottaa yhteyttä rekisteriä hoitavaan henkilöön.

Tämän Kangasalan Kisa r.y:n jäsenrekisterin rekisteriselosteen on hyväksynyt seuran hallitus .